Kancelaria

Kancelaria parafialna:

 

Godziny w których przyjmujemy:

we wtorek, czwartek i piątek: po Mszy wieczornej

w poniedziałek i środę: po Mszy porannej

Najważniejsze informacje:

Chrzest

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu:

1/ akt urodzenia dziecka z USC,

2/ świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy tylko osób nowo przybyłych do Parafii),

3/ zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych stwierdzające, że dane osoby mogą pełnić wspomnianą funkcję  (ten dokument można dostarczyć na spotkanie przedchrzcielne).

Osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej. Działając w duchu adhortacji apostolskiej Amoris laetitia chrzest może być udzielony w trakcie Mszy świętej – przy aktywnym udziale chrzestnych. 

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniać tej funkcji osoby pozostające jedynie w związku cywilnym lub konkubinacie),  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej (kan. 873 KPK). Kodeks sugeruje jednego chrzestnego; dopuszcza się dwoje chrzestnych. Chrzestni mają być zatem „mistrzami wiary” dla dziecka, wspomagając swego podopiecznego w rozwoju żywej relacji wobec Chrystusa i w odkrywaniu miejsca we wspólnocie Kościoła

Decyzję o dopuszczeniu kandydata do funkcji chrzestnego podejmuje proboszcz parafii, po przeprowadzeniu rozmowy duszpasterskiej z kandydatem.

Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w świecę oraz białą szatę dla dziecka.

Daty Mszy chrzcielnych w 2024 roku – godzina 16,00 (zasadniczo trzecia niedziela miesiąca):  18.02; 17.03; 21.04; 12.05; 16.06; 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 17.11; 15.12.

Chrztu poza Mszą świętą udziela się jedynie w wyjątkowych wypadkach, na warunkach ustalonych przez Proboszcza (Postanowienie PRD z 24 kwietnia 2024).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w SOBOTĘ przed chrztem o 19,30.

 

Roczki

Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę “roczków” przynosimy świece.

Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych w niedziele o godzinie 16,00 w 2023 roku, jak w przypadku Mszy chrztów.

 

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:
świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. Bierzmowanie dla Dorosłych w katowickiej Archikatedrze: 14 marca, 16 maja, 20 czerwca, 17 października i 21 listopada 2024 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu, obejmującego 10 spotkań. Odbywają się one w salach katowickiej Archikatedry.

Bierzmowanie Młodzieży:
Przygotowanie trwa 2 lata, w klasie VIII i I ponadpodstawowej. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych Proboszcz Parafii podejmie decyzję, co do dopuszczenia określonego kandydata do bierzmowania.

 

Sakrament Małżeństwa:

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

Dowody osobiste, metryki chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne), zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu), świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy).

Na nauki przedmałżeńskie zapisujemy się przez stronę internetową, wybierając miejsce i czas spotkań: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/aktualnosci/166-narzeczeni-zarezerwuj-termin

Najpóźniej 3 miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne są w/w dokumenty. Po spisaniu protokołu, przez 2 tygodnie w parafiach narzeczonych głoszone są zapowiedzi.  Dzień przed ślubem narzeczeni  powinni przystąpić do spowiedzi.  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. Zgoda biskupa konieczna jest także przy ślubie z osobą innego wyznania, bądź ateistą. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

 

Pogrzeb:

Zgony zgłaszamy osobiście, niezależnie od godzin pracy kancelarii parafialnej. Godzina pogrzebu zostaje ustalona z Księdzem Proboszczem (w soboty jest to godzina 8,00, w niedzielę nie ma pogrzebów). Konieczne dokumenty: Kserokopia aktu zgonu z USC. Jeśli Zmarły ma być pochowany na naszym cmentarzu parafialnym: karta od lekarza dla administracji cmentarza. Parafia nie dysponuje już nowymi miejscami do tradycyjnego pochówku (są jedynie wolne groby urnowe).

 

Porady prawne:

W kancelarii, raz na 2 miesiące, dyżuruje Pani Radca Prawny, udzielająca bezpłatnych porad z prawa cywilnego osobom potrzebującym z terenu naszej Parafii.  Na spotkaniu proszę przedstawić precyzyjnie sformułowany problem oraz zabrać ewentualną dokumentację omawianej sprawy.

Menu
Parafia Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych