Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UZDROWIENIA CHORYCH

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

 1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych  w Bojszowach Nowych, ul. Sierpowa 36, tel. 322189194.  Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 4. Tutejszy cmentarz jest cmentarzem wyznaniowym. Zatem wznoszone nagrobki, i umiejscawiane w obrębie mogił dekoracje nie mogą pozostawać w sprzeczności z prawdami wiary.
 5. Rodzina, bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu w należytej czystości, do usuwania z niego chwastów, odpadów itp. oraz składowania ich w miejscu do tego wyznaczonym tzn. w kontenerze.
 6. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 7. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 9. Planując ustawienie nagrobka , a także przed jego wymianą, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia Parafii. W tym celu należy przedłożyć w Kancelarii kosztorys, oraz uiścić przewidzianą w prawie zwyczajowym ofiarę (10% wartości nagrobka – przeznaczaną na rozbudowę cmentarza). Wymiary nagrobka muszą zapewnić swobodne przejście między mogiłami o szerokości minimum 50 cm. Materiał użyty do budowy nie może oddziaływać negatywnie na środowisko, ani powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu grobu.
 10. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 11. Od 2023 roku,  obok ofiary w wysokości ustalonej w cenniku a składanej podczas uzyskiwania zgody na pochówek Zmarłego,  wprowadza się coroczną ofiarę w wysokości 50 zł za grób w którym pochowano jednego zmarłego, lub 60 zł za grób w którym spoczywa dwóch lub więcej zmarłych (w formie głębinowej, lub podwójnej). Ofiary te przeznaczone są na opłacenie kosztów funkcjonowania cmentarza, zwłaszcza opłat za wodę i wywóz śmieci.
 12. Jeśli, od dnia pochówku zmarłego w grobie, minęło już 20 lat, a przez 3 kolejne lata nie wnoszono corocznej opłaty na utrzymanie cmentarza (jak w pkt. 11) grób może zostać przekopany i użyty do powtórnego pochówku, zgodnie z decyzją Administratora cmentarza.

 

Opłaty na cmentarzu parafialnym w Bojszowach Nowych
Od 01.01.2023 roku
A/ GROBY TRADYCYJNE
1/ Opłata za złożenie trumny do grobu (mieszkaniec Parafii) – 300 zł
2/ Opłata za złożenie trumny do grobu (osoba spoza Parafii) – 800 zł
3/ Coroczna opłata za utrzymanie mogiły z jednym Zmarłym – 50 zł (opłatę wnosi się corocznie u Panów Kościelnych w zakrystii po dowolnej Mszy)
4/ Coroczna opłata za utrzymanie mogiły z więcej niż jednym Zmarłym – 60 zł (opłatę wnosi się corocznie u Panów Kościelnych w zakrystii po dowolnej Mszy)
5/ Groby dzieci zwolnione są z opłat do 20 lat (po 20 latach grób zostaje przekazany do ponownego pochówku – ewentualne przedłużenie po uzyskaniu zgody Księdza Proboszcza)
B/ GROBY URNOWE
6/ Gotowy, murowany grób urnowy (na 4 urny) – 1400 zł
7/ Złożenie do grobu urnowego drugiej i kolejnej urny – 200 zł
8/ Roczna opłata za grób urnowy (bez względu na liczbę urn) – 50 zł
C/ NAGROBKI:
9/ Ryczałtowa opłata za wystawienie pomnika:
a/ Grób urnowy – 500 zł
b/ Nagrobek na grobie ziemnym: 10% od wartości faktury